Vissza

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A jelen Adatkezelési Szabályzat a SZÁMALK Zrt. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. II.ép./ 3. emelet, a továbbiakban: SZÁMALK), mint adatkezelő által végzett adatkezelések szabályait és az érintettet megillető jogok szóló tájékoztatást tartalmazza.

A SZÁMALK elkötelezett partnerei és honlapjai látogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Jelen Adatkezelési Szabályzatmegfelelően kiterjed a SZÁMALK honlapjain (www.szamalk.hu, training.szamalk.hu, www.cloudware.training) keresztül megvalósuló adatkezelésre és a SZÁMALK valamennyi nem online formában történő adatkezelésére egyaránt.

A SZÁMALK fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatására, amelyről a honlapjain keresztül tájékoztatja az érintetteket.

Fogalmak

A jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak az alábbiak:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

17. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: SZÁMALK Zrt.
Cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. II.ép./ 3. emelet
E-mail cím: training##kukac##szamalk.hu

Az adatkezelés elvei és adatbiztonság

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmáért, azok valódiságáért és pontosságáért az érintett felel.

A SZÁMALK az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja vagy hajtatja végre, hogy az érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés során biztosított legyen. A SZÁMALK - illetve ha adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor, akkor tevékenységi körében az adatfeldolgozó - gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A SZÁMALK megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Amennyiben a SZÁMALK az adatfeldolgozáshoz más szervezetet (adatfeldolgozót) vesz igénybe az adatfeldolgozás tényéről és adatfeldolgozó személyéről az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően tájékoztatja az érintettet. Az igénybevett adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végez, azonban nem jogosult az adatkezelést érintő érdemi döntést hozni, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a SZÁMALK rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a SZÁMALK rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg.

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során az adatokat kizárólag a SZÁMALK – és adatfeldolgozó igénybevétele esetén az adatfeldolgozó -, valamint a SZÁMALK– és adatfeldolgozó igénybevétele esetén az adatfeldolgozó - jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel, azt közzé nem tehetik, fel nem használhatják, harmadik személyek részére hozzáférhetővé vagy nyilvánossá nem tehetik.

Az adatkezelés jogalapja és célja

Személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulása alapján, vagy törvény, illetve helyi önkormányzati rendelet által meghatározott esetben (kötelező adatkezelés) kerülhet sor.

A SZÁMALK az adatkezelés megkezdését megelőzően közli az érintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. A SZÁMALK az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szóló tájékoztatást jelen Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

A SZÁMALK az általa kezelt adatokat az alábbi célokból kezeli:

 • az érintett azonosítása, más érintettektől való megkülönböztetése, az érintettel való kapcsolattartás,
 • a szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése,
 • az érintett tájékoztatása, szükség esetén a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó rendszerüzenet küldése,
 • panaszkezelés,
 • piackutatás,
 • marketingtevékenység,
 • számviteli és egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítése,
 • jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesítése,
 • egyéb, az érintettel előzetesen, írásban közölt cél.

Amennyiben a SZÁMALK a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzést folytat, úgy törvényen alapuló adatkezelése során a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) bekezdése szerint statisztikai célból köteles adatot szolgáltatni és a 21. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az adatokat a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 20. § (1) b) pontja értelmében – ha a 20. § -ban leírt körülmények bekövetkeznek – a SZÁMALK-nak adatot kell szolgáltatnia. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pontja értelmében a számla kötelező adattartama többek között a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe (a kiállítás évét követő ötödik év utolsó napjáig történő adatkezeléssel), így a SZÁMALK Zrt. ezen adatok kezelése körében is eljár. Ezen esetekben az adatkezelés  az  érintett  hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést a jogalkotó törvényben határozta meg.
Ha a SZÁMALK nem a törvényi kötelezettsége alapján kezeli az érintett adatait, ez esetben mindenkor az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján, az érintett hozzájárulásával teszi. A tanfolyamra jelentkezés a jelentkezési lapon szereplő adatok kezeléshez való hozzájárulást jelenti.

Egyéb célú adatkezelések

Hírlevélre történő feliratkozás

A hírlevél megküldése körében az adatkezelés célja az érintett SZÁMALK általi közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő tájékoztatása a SZÁMALK szolgáltatásairól, képzéseiről, továbbá közvetlen üzletszerzési célból ajánlatok küldése a SZÁMALK szolgáltatásairól, képzéseiről.

Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja hírlevél küldéséhez, úgy a SZÁMALK hírleveleit az érintett hozzájárulásának visszavonásig az érintett által megadott e-mail címekre továbbítja és az ezzel összefüggésben megadott adatait kezeli. SZÁMALK hírlevelében reklámajánlatokat, tanfolyami és egyéb ajánlatokat küld, melynek célja, hogy elektronikus üzenet formájában tájékoztassa az érintetteket az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról.

Az érintett bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a SZÁMALK székhelyére (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. II.ép./ 3. emelet) címzett küldemény útján, a training##kukac##szamalk.hu mail címre küldött email útján. A leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóannyilvántartott személyes adatok, amelyeket a SZÁMALK a hírlevél megküldésével összefüggésben kezel.

A hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti egyben a más adatkezelési célokból kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását. A Honlapon történő regisztráció törlése nem jelenti a hírlevélről való leiratkozás megtörténtét, azt külön kell kérelmezni.

A honlap látogatói adatainak tárolása

A SZÁMALK honlapjai látogatása során technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából jogosult rögzíteni a látogatók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. A honlap használatával a látogató elfogadja ezeknek az anonimizált adatoknak a rögzítését.

A cookie-k használata

A SZÁMALK a honlapjain a honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a honlap látogatóinak számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket a SZÁMALK szervere a honlap látogatója által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-k tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t tárolnak. A honlap első használatával a honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre.

A SZÁMALK külső közreműködőt is használ a honlapjai használatával kapcsolatos statisztikák gyűjtésére. Az igénybevett szolgáltatás a Google Inc.GoogleAnalytics szolgáltatása. A Google Inc., mint külső szolgáltató a SZÁMALK honlpajai használatával kapcsolatos személyes adatokhoz (különösen a regisztráció, vagy az online jelentkezés során megadott adatokhoz) nem fér hozzá. A SZÁMALK honlapjai a SZÁMALK-tól független, a Google Inc. szerverére mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Elérhetőség: http://www.google.com/analytics/

A SZÁMALK cookie-kal kapcsolatos adatkezelési elvei bővebben a következő linken érhetőek el: www.szamalk.hu/tajekoztatas-a-sutik-cookie-k-alkalmazasarol

Adattovábbítás

A SZÁMALK az érintettek személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban, illetve az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló külön hozzájárulása alapján továbbítja. A SZÁMALK nem továbbít adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívülre (harmadik személyek részére).

A SZÁMALK az Amerikai Egyesült Államokba a fentiek figyelembe vétele mellett is csak akkor továbbít adatot, ha az ottani adatkezelő szerepel az ún. SafeHarbour listán, mely az európai adatvédelmi szabályoknak megfelelő szervezeteket sorolja fel.

A SZÁMALK az érintettek személyes adatait az alábbiak esetekben továbbítja a felsorolt partner részére:
Cégnév: OTP Mobil Kft
Cím: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti a SZÁMALK-nál

 • tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről

Az érintett kérheti, hogy a SZÁMALK adjon tájékoztatást az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A SZÁMALK a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet a SZÁMALK-hoz. Egyéb esetekben az érintett tájékoztatási kérelmenként 2000,- Ft összegű költségtérítést köteles fizetni.

Személyes adat helyesbítése

A SZÁMALK helyesbíti a személyes adatot, ha az adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a SZÁMALK rendelkezésére áll.

Személyes adat törlése

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri (kivéve a kötelező adatkezelés esetét);
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Személyes adat zárolása

Törlés helyett a SZÁMALK zárolja a személyes adatot, ha

 • az érintett ezt kéri, vagy
 • a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely miatt a személyes adat törlésére nem volt lehetőség.

Személyes adat megjelölése

Személyes adat megjelölésére akkor kerül sor, ha az érintett vitatja a SZÁMALK által kezelt személyes adat helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A SZÁMALK a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a SZÁMALK az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);
 • ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A SZÁMALK a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.Ha a SZÁMALK az érintett tiltakozásának megalapozottságát állapítja meg, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A SZÁMALK köteles megtéríteni az általa az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt. Az érintett sérelemdíjat követelhet a SZÁMALK-tól, amennyiben a SZÁMALK az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti.

A SZÁMALK mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslat

Az érintett bírósághoz fordulhat a SZÁMALK-kal szemben az adatkezeléssel összefüggő jogainak megsértése esetén. Az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha nem ért egyet a SZÁMALK adatkezelés elleni tiltakozása alapján meghozott döntésével.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett sérelem esetén vizsgálat kezdeményezése érdekében bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat##kukac##naih.hu

Záró rendelkezések

A jelen Adatkezelési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben – a kollíziós magánjogi szabályok kivételével - a magyar jog szabályai az irányadóak.

Budapest, 2016. január

Tanfolyami naptár