Vissza

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

 

A Számalk Oktatási és Informatikai Zrt.

adatvédelmi tájékoztatója

 

Az adatkezelő adatai:

Az adatkezelő megnevezése: Számalk Oktatási és Informatikai Zrt.

Székhelye: 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.

Cégjegyzékszáma: 01-10-044779

Adószáma: 12863103-2-43

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000703

Telefon száma:+36-1-491-8974;

e-mail címe:training@szamalk.hu;

weboldala: www.szamalk.hu

 

A Számalk Oktatási és Informatikai Zrt. a továbbiakban mint Adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) valamint a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

 

Jelen adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leginkább lényeges szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a Számalk Oktatási és Informatikai Zrt. székhelyén (1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.).

 

Jelen tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

 • Adatkezelő általános adatvédelmi elveinek ismertetése
 • Kik az érintettek, akikről személyes adatokat gyűjtünk?
 • Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait?
 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való kapcsolattartás alatt?
 • Kik kezelik az Ön adatait?
 • Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat, azaz ad-e át, továbbít-e adatot az Adatkezelő más részére?
 • Hogyan gondoskodik az Adatkezelő az Ön adatainak biztonságáról
 • Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait?
 • Hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az Ön személyes adatainak kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?Személyes adatkezelésre vonatkozó elvek

 

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeli Adatkezelő:

 • Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
 • Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és a szükségességre kell korlátozódjon.
 • Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben az Adatkezelő és az adatfeldolgozók minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.
 • A személyes adatok az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek csak tárolásra.
 • A személyes adatok kezelése során Adatkezelő biztosítja az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
 • Személyes adatot Adatkezelő csak a jelen Tájékoztatóban és a Szabályzatban meghatározott célból és módon, a Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek célnak.

Csak olyan személyes adatot kezel Adatkezelő, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

 • A személyes adatot Adatkezelő különösen akkor kezel, ha ez az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Kik az érintettek?

 

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait?

 

Az Ön személyes adatait az alábbi tevékenységek során kezeljük.


Egyszeri információkérés[1]

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

 

Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés tartalma*

válaszadás

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő, vagy partnerei által szervezett rendezvényekről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
 • Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Például ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, tehát például érintettel folyatott levelezés.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.

Az adatkezelés célja: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

 

Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat

válaszadás

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, például szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, Facebook oldalon, LinkedIn oldalon, weben keresztül) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
 • A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, tájékoztatja az érintettet.

 

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés, webshop-os vásárlás[2]

 

Adatkezelő elektronikus és/vagy papír alapú ügyfélnyilvántartást vezet, amely(ek)be manuálisan táplálja be a kezelt adatokat.Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, az ügyféllé válás feltétele. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait naprakészen tartsák.

 

Az adatkezelés jogalapja:A GDPR alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata.

 

Az adatkezelés célja: a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni.

Adatkezelés időtartama: érintett legutolsó számlázásától, vásárlásától számított 8 évig (Számviteli tv. 169. § 2. bek. alapján).

 

Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett ügyféllé lenni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.
 • Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba.

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés[3]

 

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti. A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az adatkezelés jogalapja: megállapodás, megrendelés megkötése, vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

 

Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

szolgáltatás tárgya, tartalma

szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme

díjazás

szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme

jogok és kötelezettségek

szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelő az Adatkezelő által biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon.
 • Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit, figyelemmel az elfogadott ajánlat tartalmára.
 • Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.
 • Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 • Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.
 • A megállapodásban az érintett és Adatkezelő megállapodhatnak abban, hogy a szolgáltatás során létrejövő kép- vagy kép- és hanganyagot, amely adatról az érintett felismerhető, az Adatkezelő közösségi oldalán, a weboldalán vagy egyéb felületen felhasználja saját reklám vagy marketing céljából. Ebben az esetben az érintett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonhatja, és az adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell a visszavonás alapján, de figyelemmel kell lenni a vonatkozó megállapodás egyéb, esetleg korlátozó, rendelkezéseire is.

 

Tanfolyami jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés[4]

 

Az adatkezelés jogalapja: megállapodás, megrendelés megkötése, vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

Képzés esetén törvényi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés célja:

A jelentkezők azonosítása, a jelentkezők számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás, a képzésen részt vevők azonosítása törvényi kötelezettség alapján.

A tanfolyamra jelentkezés a jelentkezési lapon/megrendelőn szereplő adatok kezeléshez való hozzájárulást jelenti.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelő az Adatkezelő által biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon.
 • Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit, figyelemmel az elfogadott ajánlat tartalmára.
 • Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.
 • Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 • Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

 

Továbbá Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel, mivel a Felnőttképzési törvény adatszolgáltatásra kötelezi a felnőttképzési intézményeket.

 

Amennyiben Ön bejelentés alapján megvalósuló képzésen vesz részt a Számalk Zrt. szervezésében, úgy a következő adatokat szükséges bekérnünk Öntől és kezelünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében:

 

Viselt név (Családi és utónév)

azonosítás

Születési név (családi és utónév)

azonosítás

Születési hely

azonosítás

Születési ország

azonosítás

Anyja neve (születési családi és utóneve)

azonosítás

Születési idő

azonosítás

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár esetén jelölni szükséges

azonosítás

E-mail cím (elektronikus levelezési cím)

azonosítás

legmagasabb befejezett iskolai végzettség

statsztika

 

Adatkezelő az adatokat továbbítja a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzésadatszolgáltatási rendszerében. (FAR)

 

Az adatokhoz a képző intézmény részéről a vezérigazgató, az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Adatkezelő a felnőttképzési törvény által kötelezően bekérendő résztvevői adatok összegyűjtését egy általa hasznát, a Solware Informatikai Kft. által üzemeltetettinformatikai rendszerben végzi. A rendszer elsődleges célja, hogy a személyes adatokat biztonságosan tárolja és kezelje.

Az adatkezelés időtartama:Adatkezelő azadatokat a felnőttképzési törvény alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

 

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, de hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

 

Szintfelméréssel kapcsolatos adatkezelés[5]

 

Az adatkezelés célja:A Számalk Zrt. tanfolyami résztvevői bizonyos képzések esetén online szintfelmérést töltenek ki annak érdekében, hogy a megfelelő szintre (alap, középhaladó, haladó) csatlakozzanak be adott témán belül.

 

A szintfelmérés a SVMK Inc.,/SurveyMonkey erre kidolgozott rendszerében történik.

Adatfeldolgozó: SVMK Inc. SurveyMonkey

 

 

Képzési dokumentációval kapcsolatos adatkezelés[6]

 

A képzés során jelenléti ívet vezetünk, melyen az alábbi személyes adatok szerepelnek: név, e-mail cím, valamint a hiányzást érintő körülmény.

Kontaktórás képzés esetén a résztvevő naponta történő jelenléti ív aláírásával igazolja a részvételét.

Online oktatás esetén a résztvevő nem írja alá a jelenléti ívet, az oktató igazolja a résztvevő jelenlétét a résztvevő képzésbe történő becsatlakozása (online platformon igazolható módon látszik) alapján. Továbbá az oktató a résztvevő adott platformra történő becsatlakozásról fotót készít, mely fotón a résztvevők arcai nem látszanak, kikapcsolt kamerával készül a képernyőkép.

A bejelentés köteles képzések azon résztvevők számára, akik nem lépték túl a maximális hiányzás mértékét, tanúsítvány kiadásával zárulnak, mely tanúsítvány az Adatkezelő által a FAR rendszerből érhető el.

A nemeztközi partnerek által biztosított hivatalos tanfolyamok esetén Számalk Zrt. által angol nyelvű kötelező sablon alapján Certificate kerül kiállításra a résztvevők számára.

 

Vannak olyan tanfolyamok, amelyekhez hivatalos tananyagot biztosítunk, ezen képzések esetén a gyártók számára adattovábbítás történik. (Vmware, PeopleCert)

Vannak olyan tanfolyamok, amelyek esetében együttműködő partnerrel együtt kerül sor a képzés megszervezésére, ebben az esetben a partner felé adattovábbítás történik.

Európai Uniós pályázatok esetén kötelezően óránkénti fotót, valamint hangfelvételt szükséges készíteni a teljes oktatásról. Bizonyos hazai pályázatok esetén napi fotó dokumentáció készül a résztvevőkről.


 

Képzéshez kapcsolódó vizsgákkal kapcsolatos adatkezelés[7]

 

Az engedélyezett képzések vizsgateszt megírásával zárulnak, melynek eredménye személyes adatokkal együtt felkerül a tanúsítványra. (név, anyja neve, elért eredmény)

 

Bizonyos informatikai képzések esetén Adatkezelőnél hivatalos online vizsga tehető le. Ebben az esetben adattovábbítás történik a hivatalos partner felé. (PeopleCert)

 

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés[8]

 

Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszi meg.Az érintett által bankon keresztül történő átutalás önkéntes hozzájáruláson alapul, az érintettek, és más, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és így adatainak kezelése jogszabály és szerződés alapján kötelező.

A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

 

Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése, valamint az érintett felé történő pénzügyi teljesítés végrehajtása.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni, továbbá, minden Munkatárs és minden harmadik fél, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

A kezelt adatok köre és célja

számlabirtokos neve

azonosítás

bankszámla száma

azonosítás

közlemény

azonosítás

összeg

azonosítás

 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
 • Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
 • Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő Munkatársa a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.
 • Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.
 • A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

 

Hírlevél küldése[9]

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy hírlevelére regisztráljanak. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az adatkezelés célja: a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.

 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az training@szamalk.hu; e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről:Számalk Oktatási és Informatikai Zrt. 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.

 

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

 

A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

e-mail cím

hírlevél kiküldése

 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Érintett a weboldalon, vagy az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
 • Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
 • A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

 

Weboldalra történő regisztráció[10]

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének folyamatát.A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

 

A kezelt adatok köre és célja:

e-mail cím*

kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja

jelszó

azonosítás/későbbi belépéshez szükséges

hírlevélre feliratkozás jelzése

hírlevél küldéshez kerül felhasználásra

ÁSZF elfogadásának jelzése

ÁSZF kötelező erejének kikényszeríthetősége során kerül felhasználásra.

Adatkezelési tájékoztató, Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának jelzése

Adatkezelési és adatvédelmi szablyázat továbbá az ÁSZF kötelező erejének kikényszeríthetősége során kerül felhasználásra.

 

 

A Weboldalra történő regisztráció és az adatok feldolgozását az ezzel a feladattal megbízott, Adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

 

Adatfeldolgozó Neve:

Számalk Oktatási és Informatikai Zrt.

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

azonosítás, kapcsolattartás

Székhely:

1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.

Email:

training@szamalk.hu

Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím):

1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.

Adatfeldolgozási technológia:

informatikai rendszerrel

 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 • A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
 • Adatkezelő informatikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.
 • A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.
 • A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval.

 

 

Bejelentkezés a weboldalon[11]

 

Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, Ajánlatkérő weblapján bejelentkezhet.

A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az adatkezelés célja: a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott adatainak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

 

A kezelt adatok köre és célja:

e-mail cím

azonosítás bejelentkezéshez

jelszó

azonosítás bejelentkezéshez

 

vagy

facebook felhasználónév és

azonosítás bejelentkezéshez

jelszó

azonosítás bejelentkezéshez

 

vagy

google felhasználónév és

azonosítás bejelentkezéshez

google belépési jelszó

azonosítás bejelentkezéshez

 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 • A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
 • Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros létezik, vagy más azonosítás sikeres, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
 • Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.
 • Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

 

 

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing[12]

 

Adatkezelő elérhető a

https://www.facebook.com/Szamalk.hu/és

https://www.linkedin.com/company/sz%C3%A1malk-zrt-/,

valamint más közösségi oldalakon.

 

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja:a közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

 

Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve

azonosítás

publikus fotója

azonosítás

publikus e-mail címe

kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 

 • Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
 • Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
 • Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 • Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 • Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés[13]

 

Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

 

Kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat

hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.
 • Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
 • Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.

 

Kik kezelik az Ön adatait?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat, azaz ad-e át, továbbít-e adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

 

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, haha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

 

 

Adatvédelem

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

 

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

 

Cookie kezelési irányelvek

 

Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, melyek az oldal meglátogatásakor ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek. Webshopra/weboldalra jellemző cookie-k funkciójuk szerint: bevásárlókosárhoz használt cookie-k, amelyek a felhasználó által kiválasztott termék hivatkozásait tárolják, biztonsági cookie-k amelyek elengedhetetlenek az webshoppal/weboldalal kapcsolatos biztonsági követelmények teljesítéséhez (Ezek a cookiek szükségesek a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához), működéshez szükséges (munkamenet) cookie-k amelyek lehetővé teszik a weboldalon történő böngészést és a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is szükségesek, a felhasználó számítógépének azonosítására szolgálnak továbbá személyére vonatkozó információt nem tárolnak. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Az adott böngésző lehetőségeiről a böngésző beállítási menüjében kaphat bővebb információt. Amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon. A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.”

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

 1. Feltétlenül szükséges cookie-k
 • Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
 • Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
 • Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.
 • Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).
 • A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
 • Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.
 1. Funkcionális cookie-k
 1. Célzott cookie-k
 1. Harmadik fél által biztosított cookie-k

 

 1. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

 

A Számalk Oktatási és Informatikai Zrt. áltak használt cookie-k

 1. Analitika, Facebook pixel (képpont)

 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

 

 1. Facebook remarketing

 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

 

 1. Google Adwords remarketing

 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

 

 

A Cookie-k során megvalósuló adatkezelés jellemzői

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása a cookie-k használatához.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, a meglátogott webshop/weboldal

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók weboldal látogatásának és használatának nyomon követése, a felhasználói szokások megismerésére, statisztikai célú felhasználás, internetes megjelenés optimalizálása, a rendszer biztonságának növelése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a munkamenet cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. A további cookie-k esetében az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni is a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek és Adatkezelő mindenkor hatályos Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatában foglaltakbetartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettek vissza tudják utasítani a sütik használatát számítógép vagy a böngészésre használt más eszköz, illetve a honlap eléréséhez használt böngésző beállításain keresztül. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni is a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

 

Hogyan vesszük figyelembe a jogait, milyen jogai vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a training@szamalk.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattaltehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

 

Az önrendelkezési jog megsértése esetén illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette.
 • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

 

Kelt: 2021. február[1]A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[2]A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[3]A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[9]A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[10]A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[11]A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

[13]A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.


Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár