Vissza

Általános tanfolyami feltételek

Jelentkezés, Megrendelés

A Jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével a képzésben részt venni kívánó személy (a továbbiakban: Megrendelő) nyilatkozik, hogy a Megrendelő nevében jogosult a Megrendeléssel kapcsolatban eljárni, valamint igazolja, hogy elolvasta és elfogadja az általános tanfolyami és garanciális feltételeket. A jelentkezési lap elektronikusan kitöltve és elküldve is érvényes és a Megrendelő hivatalos megrendelésének minősül.

A tanfolyamok menete

A Felnőttképző által szervezett oktatás és képzés nyújtására irányuló szolgáltatás (a továbbiakban: Képzés) jelentkezési lap kitöltése, Felnőttképző részére történő –általános tanfolyami és garanciális feltételek szerinti - eljuttatását követően a Felnőttképző által hivatalos e-mailen kiküldésre kerülő visszaigazoló levében tájékoztatja a Megrendelőt a Képzés részleteiről. A visszaigazoló levélben található linken keresztül a Felnőttképző saját elektronikus rendszerébe belépteti a Megrendelőt, ahol a Megrendelőt a megrendeléssel összefüggő személyes adatok megadására kéri. A Felnőttképző intézmény által kötelezően kezelendő adatok a a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban:  Fktv.) 21. §-a értelmében az alábbiak, melyek nyilvántartása, kezelése a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig törvényi előírás a Felnőttképző számára. Amennyiben a Megrendelő az adatait nem kívánja megadni, úgy a Képzésen nem jogosult részt venni.

A Felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli:

a) a képzésben részt vevő személy

aa) természetes személyazonosító adatait és - az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben - oktatási azonosító számát,

ab) elektronikus levelezési címét és

ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy

ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

Ezen adatok közül a Felnőttképző az Fktv. 15. § (1) szerinti adatokat továbbítja az Fktv. 20/A. § -a szerint meghatározott felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe (a továbbiakban: FAR).  A Felnőttképző a fentiekben meghatározott, Megrendelő által részére bocsátott adatokat a Felnőttképző és a Megrendelő között az Fktv. 13.§ (1) bekezdése szerint megkötésre kerülő felnőttképzési szerződés előkészítése során felhasználhatja, amennyiben a szerződés megkötésére írásban kerül sor.

A Képzések menetét jelenléti ívvel követi a Felnőttképző. A bejelentés alapján folytatott képzések nem vizsgakötelesek, a Képzések a FAR rendszerből generált tanúsítvány (a továbbiakban: Tanúsítvány) kiadásával zárulnak. A Megrendelő számára a Tanúsítványt egyéni kérésre állítjuk ki, a Tanúsítvány iránti igényt a training@szamalk.hu e-mail címre szükséges jelezni.

Egyes IT tanfolyamokat követően (ITIL, PRINCE2) lehetőség van hivatalos vizsgák letételére és nemzetközi minősítések megszerzésére. 

A hivatalos vizsgák díját (ITIL, PRINCE2) a Képzés díja tartalmazza. A vizsgák lebonyolításáról a Megrendelő tájékoztatást kap.

Nyílt Képzések esetén amennyiben a Képzés indulásához szükséges létszám nincs meg (általában minimum 4 fő), vagy annak időpontját a Felnőttképző bármely okból megváltoztatja, erről a Megrendelőket a tanfolyam megkezdése előtt 5 (öt) nappal értesíti.

Képzések díja, fizetési és lemondási feltételek

A Képzések teljes díját átutalással lehet egyenlíteni a Felnőttképző által kiállított számla vagy előlegszámla alapján 15 (tizenöt) napos fizetési határidővel. Az ettől eltérő fizetési igények vagy feltételek esetén a Felnőttképző írásbeli engedélye és/vagy érvényes szerződés megléte szükséges. 

A Képzésen történő részvétel iránti lemondást csak írásban és a Képzés kezdetét megelőzően fogadja el a Felnőttképző. Személycsere megoldható, amennyiben azt a Képzés kezdete előtt legalább 2 (kettő) munkanappal Megrendelő írásban jelzi. Térítésmentesen lemondható a részvétel a Képzés kezdete előtt 10 (tíz) munkanappal vagy korábban. Amennyiben a Megrendelő a lemondást a Képzés kezdetét megelőző 10 (tíz) de legkésőbb 5 (öt) munkanappal korábban jelzi, akkor a Megrendelő Képzés díjának 50%-ára válik jogosulttá. Amennyiben Megrendelő a Képzés kezdetét megelőző 5 (öt) munkanapon belül közli Felnőttképzővel, hogy nem kíván részt venni a Képzésen (ideértve azt is, ha a Megrendelő minden írásbeli visszajelzés nélkül mard távol a Képzéstől) a Felnőttképző (meghiúsulási) kötbér jogcímén a Képzés díjának 100 %-ára válik jogosulttá. 

Együttműködés

Felnőttképző és Megrendelő megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek. Felnőttképző valamennyi Képzés tekintetében a vonatkozó jogszabályokat, különösen, de nem kizárólag az Fktv. rendelkezéseit köteles betartani. Felnőttképző a Megrendelő tudomására hozza, hogy kidolgozott minőségirányítási rendszerrel és ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszerrel rendelkezik. További vitás kérdésekben a Ptk. az irányadó.

Titoktartás, adatvédelem

A Felnőttképző kijelenti, hogy jelen jelentkezési lap, a felnőttképzési szerződés előkészítése, és megkötése során, illetve a Képzés teljes időtartama alatt Megrendelő által megadott információkat és adatokat kizárólag saját, belsős nyomkövetési és adminisztrációs célokra használja, azt más cégnek, harmadik személynek - kivéve, ha arra törvény vagy jogszabály nem kötelezi (lásd Képzések menete részben) - azt nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a Megrendelő a jelentkezés során nem adott, marketing célokra nem használja.  

Adatszolgáltatás

A Felnőttképző, mint a felnőttképzési tevékenység keretében folytatott képzés szervezője a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. 

Szerzői jogok

A Megrendelők rendelkezésére bocsátott tananyagok, hivatalos tananyagok Megrendelő/bármely felhasználója általi többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, nyilvánossághoz közvetítése sugárzással vagy másként, átdolgozása, kiállítása tilos (illetve minden esetben a Felnőttképző, valamint a szerző engedélyéhez kötött. 

Az online platformon keresztül lebonyolított Képzések esetén a tanfolyamok felvétele, rögzítése szigorúan tilos.

Egyéb

A Felnőttképző kijelenti, hogy jogszabály változása esetén a Képzés feltételeit adott esetben köteles módosítani, melyről a Megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatja. 

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.