Vissza

Jelentkezési feltételek

Jelentkezési feltételek

Jelen Jelentkezési Feltételek képzésekre, tanfolyamokra a www.szamalk.hu oldalon keresztül történő online jelentkezés szabályainak rögzítése céljából jött létre.

I. Alapfogalmak

A Szolgáltató adatai

Név: SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
cégjegyzékszám: Cg. 01 10 044779
adószám: 12863103-2-43
közösségi adószám: HU12863103
nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
(a továbbiakban: „Szolgáltató" vagy „SZÁMALK")

 

Jelentkező
Az a személy, aki vagy amely a jelen Jelentkezési feltételeket elfogadja és a www.szamalk.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) igénybevételével képzésekre, tanfolyamokra online úton jelentkezik és a képzéseken, tanfolyamokon való részvételre vonatkozó szerződést online úton kívánja megkötni.

II. A Honlap igénybevételével történő online jelentkezés folyamata

Jelentkezés

A Jelentkező a Honlapon található online jelentkezési felület kitöltésével és az online jelentkezés megküldésével a Honlapon az általa választott képzés, tanfolyam képzési időpontja vonatkozásában szerződési nyilatkozatot tesz. Az online jelentkezés feltétele a Jelentkező elektronikus formanyomtatványon szereplő adatainak megadása, továbbá a jelen Jelentkezési feltételek elfogadása. A jelentkezés nem kötött a Honlapon történő regisztrációhoz. A Jelentkezővel történő kapcsolatfelvétel és kommunikáció a formanyomtatványon megadott eltérhetőségeken (elsősorban e-mail-ben és telefonon) keresztül történik. A Jelentkező tartozik felelősséggel az általa megadott adatok helyességéért és helytállóságáért.

A SZÁMALK a jelentkezés megküldését megelőzően lehetőséget biztosít a Jelentkező részére az általa megadott adatok ellenőrzésére és az esetleges adatbeviteli hibák javítására. A jelentkezés elküldésére a Jelentkező által bevitt adatok ellenőrzését követően kerülhet sor.

Az online jelentkezés elküldése fizetési kötelezettséget jelent a Jelentkező részére.

Amennyiben a szerződéskötés és a képzés, tanfolyam időpontja között kevesebb, mint 14 nap telik el, a jelentkezés feltétele, hogy a Jelentkező kifejezett akaratnyilatkozata a képzés, tanfolyam 14 napon belül történő megtartására.

Visszaigazolás a jelentkezés megküldéséről

A SZÁMALK a hiánytalanul kitöltött és jelentkezés megküldése esetén haladéktalanul, de legfeljebb a Jelentkezés beérkezését követő 48 (negyvennyolc) órán belül email útján automatikus visszaigazolást küld a Jelentkezés megérkezéséről.

Szerződéskötés visszaigazolása

A SZÁMALK a Jelentkezés megküldését követően, de legkésőbb a képzés, tanfolyam kezdetét megelőzően e-mail-ben visszaigazolást küld a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a Jelentkező, illetve képzésen, tanfolyamon résztvevő(k) adatait, az érintett képzésre, tanfolyamra vonatkozó lényeges információkat, a részvételi díjat, a fizetési határidőt, a fizetési módokat és a fizetési módhoz tartozó bankszámlának az adatait (számlavezető pénzintézet neve és a pénzforgalmi számlaszáma), ahova a részvételi díj megfizetése történik, K&H Bank Zrt. 10201006-50188129-00000000

A SZÁMALK tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy az online jelentkezés útján létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az online jelentkezés útján létrejövő szerződéseket a SZÁMALK nem iktatja, a Honlapon utóbb nem hozzáférhetőek.

Amennyiben egyes képzésekre, tanfolyamokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések a képzési, tanfolyami szerződés írásba foglalását írják elő, a Felek egymással az online jelentkezéssel egyező tartalommal papíralapú szerződést kötnek. Jelentkező kötelezettséget vállal ilyen esetben a papíralapú szerződés aláírására. A papíralapú szerződéseket a SZÁMALK iktatja és a vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrzi.

Fizetés folyamata

A Jelentkező a képzés, tanfolyam részvételi díját a SZÁMALK által az online jelentkezési felületen feltüntetett fizetési határidőn belül köteles megfizetni.
A fizetés történhet

  • a fizetési felhívásban szereplő bankszámlára történő átutalással, vagy
  • a számlára történő befizetéssel.

Számlázás

A SZÁMALK részvételi díj maradéktalan megfizetését, azaz a teljes összeg bankszámláján történő jóváírását követően8 napos határidőn belül számlát állít ki és küld meg a Jelentkező részére.

A SZÁMALK a számlát saját döntése alapján papír alapon vagy e-számlaként állítja ki. A SZÁMALK a papír alapú számlát postai úton küldi meg a Jelentkező részére az általa megadott címére. A Jelentkezőnek a papír alapú számla iránti igényét a jelentkezés során külön jeleznie kell a számlázási cím egy idejű megadásával.

Költségek

A Honlapon keresztül történő online jelentkezés esetén a SZÁMALK postázási, szállítási vagy egyéb költséget nem számol fel. Ellenkező kikötés hiányában a képzések, tanfolyamok SZÁMALK által meghatározott részvételi díja nem tartalmazza a képzés helyére történő utazás, az ott tartózkodás, szállás, étkezés költségeit. A tanfolyamok a Számalk Zrt. oktatóközpont helyszínén, vagy általa biztosított egyéb helyszínen tartalmazzák a tanfolyam elvégzéséhez szükséges eszközöket, infrastuktúrát és tananyagot. Live Virtual Class képzés estén a képzés díja tartalmazza a szükséges tananyagot, meghatározott esetekben a laborkörnyezetet, de nem tartalmazza a résztvevő által a bekapcsolódáshoz szükséges infrastruktúrát. Kihelyezett tanfolyam (azaz ügyfél által biztosított helyszínen történő oktatás) vagy egyedi megállapodás esetén a képzéshez kapcsolódó infrastrukturális feltételeket és eszközöket a megrendelő biztosítja.

Elállás, felmondás

Amennyiben a Jelentkező szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek (a továbbiakban: Fogyasztónak minősülő Jelentkező) minősül, a Fogyasztónak minősülő Jelentkező indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani a szerződéskötést követő 14 napon belül a SZÁMALK részére küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elállást, vagy felmondást tartalmazó nyilatkozat megküldhető postai úton a SZÁMALK Zrt. székhelyére.

Fogyasztónak minősülő Jelentkező elállása vagy felmondása esetén a SZÁMALK köteles a megfizetett részvételi díjat 14 napon belül teljes egészében visszafizetni. A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik, kivéve, ha a Fogyasztónak minősülő Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja.

Amennyiben a szerződéskötés és a képzés, tanfolyam időpontja között kevesebb, mint 14 nap volt hátra és a SZÁMALK a Fogyasztónak minősülő Jelentkező kifejezett kérésére biztosította a részvételt a képzési, tanfolyami időponton, a Fogyasztónak minősülő Jelentkező kizárólag a részvételi díj arányos részének visszatérítésére jogosult.

Jelentkezési feltételek hatálya, módosítása

Jelen Jelentkezési feltételek elfogadása a SZÁMALK képzéseire, tanfolyamaira való online úton jelentkezés, továbbá a képzéseken, tanfolyamokon való részvételre vonatkozó szerződés online úton történő megkötésének elengedhetetlen feltétele. A Jelentkező az online jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen Jelentkezési feltételeket.
A SZÁMALK fenntartja a jogot a Jelentkezési feltételek megváltoztatására.

Alkalmazandó jog és panaszkezelés

A jelen Jelentkezési feltételekben nem szabályozott kérdésekben – a kollíziós magánjogi szabályok kivételével - a magyar jog szabályai az irányadóak.

A Honlapon keresztül történő online jelentkezéssel és a képzésen, illetve tanfolyamon történő részvétellel kapcsolatos panaszügyintézés helye a 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70. alatti székhelye. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: training@szamalk.hu

Fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes magyarországi békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a SZÁMALK-nál írásban megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A SZÁMALK székhelye szerint illetékes Békéltető Testület székhelye 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 107., míg levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10. A békéltető testületi eljárás szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18 – 38. §-ai tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztó-kapcsolati Iroda elérhetősége: 1052 Budapest, Városház u. 7., telefonszám: +36 1 328 0185, e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

Személyes adatok kezelése

Az online jelentkezés során teljesített adatszolgáltatás önkéntes. A SZÁMALK a Jelentkező által megadott adatok kezelése során a Honlapon közzétett Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint jár el.

A SZÁMALK az online jelentkezés során megadott adatokat a képzésen, tanfolyamon való részvételre vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése, továbbá a Jelentkező azonosítása és a vele történő kapcsolattartás céljából a képzésen, tanfolyamon való részvételre vonatkozó szerződés hatályának időtartama alatt kezeli. A Jelentkező az ajánlatkérés elküldése során adott hozzájárulásával hozzájárul ahhoz, hogy a SZÁMALK a megadott személyes adatokat kezelje. A Jelentkező az ajánlatkérés során adott hozzájárulásával kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és azok a valóságnak megfelelnek. Az ajánlatkérés során adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint.

Amennyiben Jelentkező az online jelentkezés során saját magára vagy más személyekre vonatkozó adatokat ad át, az általa megadott adatok helytállóságáért és valóságnak való megfeleléséért a Jelentkező felel. Jelentkező az adatok megadásával kijelenti és szavatol azért, hogy más személyek személyes adatainak megadására jogosult és az adatok megadása az érintettek SZÁMALK javára szóló fentiek szerinti adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásán alapul. Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a SZÁMALK-ot felelősség nem terheli.

Budapest, 2016. január

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár