Vissza

Jelentkezési feltételek

Jelentkezési feltételek

Jelen Jelentkezési Feltételek adott képzésre -a www.szamalk.hu oldalon keresztül - történő online jelentkezés szabályainak rögzítése céljából jött létre.

A képző ADATAI

Név: SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely:1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
cégjegyzékszám: Cg. 01 10 044779
adószám: 12863103-2-43
közösségi adószám: HU12863103
nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
(a továbbiakban: „SZÁMALK")

Jelentkező
Az a személy, aki a jelen Jelentkezési Feltételeket elfogadja és a www.szamalk.huhonlap igénybevételével egy adott képzésreonline úton jelentkezik.

A jelentkezés célja:jelentkezés a SZÁMALK egy adott, meghirdetett időpontra szóló, valamely bejelentés alapján (B/2020/000703) folytatott képzésre.

A www. szamalk.hu HONLAPON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ONLINE JELENTKEZÉS FOLYAMATA

 

JELENTKEZÉS

A Jelentkező a www.szamalk.hu honlapon található online jelentkezési felület kitöltésével és az online jelentkezés megküldésével az általa választott képzés időpontjára jelentkezési nyilatkozatot tesz.Az online jelentkezés feltétele a Jelentkező elektronikus formanyomtatványon bekért adatainak megadása, mely egyben jelenti a Jelentkezési feltételek elfogadását.

 

A Jelentkezővel történő kapcsolatfelvétel és kommunikáció a formanyomtatványon megadott elérhetőségeken (elsősorban e-mail-ben és telefonon) keresztül történik.

A Jelentkező felelősséggel tartozik az általa megadott adatok helyességéért és helytállóságáért.A regisztrációs oldal jelentkezés megküldését megelőzően lehetőséget biztosít a Jelentkező részére az általa megadott adatok ellenőrzésére és az esetleges adatbeviteli hibák javítására.A jelentkezés elküldésére a Jelentkező által bevitt adatok ellenőrzését követően kerülhet sor.

 

ELÁLLÁS, FELMONDÁS

Az online jelentkezés elküldése fizetési kötelezettséget jelent a Jelentkező részére. A képzés lemondásának feltételei az alábbiak szerint érvényes:

A Képzésen történő részvétel iránti lemondást csak írásban és a Képzés kezdetét megelőzően lehetséges. Térítésmentesen lemondható a részvétel a Képzés kezdete előtt 10 (tíz) munkanappal vagy korábban. Amennyiben a Jelentkező a lemondást a Képzés kezdetét megelőző 10 (tíz) de legkésőbb 5 (öt) munkanappal korábban jelzi, akkor a Jelentkező Képzés díjának 50%-ára válik jogosulttá. Amennyiben Jelentkező a Képzés kezdetét megelőző 5 (öt) munkanapon belül közli Felnőttképzővel, hogy nem kíván részt venni a Képzésen (ideértve azt is, ha a Jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül mard távol a Képzéstől) a Felnőttképző (meghiúsulási) kötbér jogcímén a Képzés díjának 100 %-ára válik jogosulttá.

 

A jelentkezés nem kizárólag a Honlapon történő regisztráció után végezhető el, azaz nem kötelező a jelentkezéshez beregisztrálni.

 

VISSZAIGAZOLÁS A JELENTKEZÉS MEGKÜLDÉSÉRŐL

A SZÁMALK a hiánytalanul kitöltött jelentkezés megküldése esetén annak beérkezését követően 48 (negyvennyolc) órán belül email útján visszaigazolást küld a Jelentkezés megérkezéséről.

a jelentkezéS véglegesítése

A SZÁMALK fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott képzésre adott dátumon nem jön össze annak indításához szükséges minimális résztvevői létszám, abban az esetben jogosult az adott képzés indításától elállni. Ebben az esetben a Jelentkező jelentkezése érvényét veszti. Amennyiben a képzés nem indítható az elegendő résztvevői létszám hiányában, Számalk írásban tájékoztatja a Jelentkezőt a lemondásról.

 

Amennyiben az adott képzésre az adott dátumra összejön az indításhoz szükséges minimális résztvevői létszám, abban az esetben a képzés a Jelentkező számára visszaigazolásra kerül.

A Számalk hivatalos e-mailen kiküldésre kerülő visszaigazoló levében tájékoztatja a résztvevőt a tanfolyam részleteiről (tanfolyam címe, dátuma, időtartama, a képzés formája, oktatója). A visszaigazoló levélben található linken keresztül a Számalk. saját elektronikus rendszerébe belépteti a résztvevőt, ahol a résztvevőt személyes adatok megadására kérjük. A Számalk által kötelezően kezelendő adatok az Fktv. 21. §-a szerint kerül bekérésre, melyek nyilvántartása törvényi előírás a Számalk Zrt. számára. Amennyiben a résztvevő az adatait nem kívánja megadni, sajnos nem vehet részt a képzésen.

 

FIZETÉS FOLYAMATA/számlázás

Amennyiben az adott képzésre az adott dátumon összejön az indításhoz szükséges minimális résztvevői létszám, és a Jelentkező még nem szerződött partnere Számalknak, abban az esetben a képzés díjbekérővel majd előlegszámlával kerül kiszámlázásra. A Jelentkező a képzésrészvételi díját a képzés megkezdésének napjáig köteles megfizetni.

A fizetés a Számalk hivatalos bankszámlájára történő befizetéssel történik az alábbi bankszámlaszámra:K&H Bank Zrt. 10201006-50188129-00000000

 

Amennyiben az adott képzésre az adott dátumon összejön az indításhoz szükséges minimális résztvevői létszám, és a Jelentkező már szerződött partnere Számalknak, abban az esetben a képzés végszámlával kerül kiszámlázásra a tanfolyamot követő 8 napon belül. A fizetés a Számalk hivatalos bankszámlájára történő átutalással történik az alábbi bankszámlaszámra: K&H Bank Zrt. 10201006-50188129-00000000

 

KÖLTSÉGEK

A Honlapon keresztül történő online jelentkezés esetén a SZÁMALK postázási, szállítási vagy egyéb költséget nem számol fel.

A képzés SZÁMALK által meghatározott részvételi díja, amennyiben a Számalk által biztosított helyszínen történik, nem tartalmazza a képzés helyére történő utazás, az ott tartózkodás, a szállás, és az étkezés költségeit. A részvételi díj ez esetben tartalmazza a képzés közvetlen költségét valamint a technikai feltétel biztosítását.

Online képzés esetén a Jelentkező maga gondoskodik a képzéshez szükséges technikai feltétel meglétéről (szoftver, mikrofon, hangszóró).

 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

Jelen Jelentkezési feltételek elfogadása a SZÁMALK képzéseire, tanfolyamaira való online úton jelentkezés elengedhetetlen feltétele. A Jelentkező az online jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen Jelentkezési feltételeket.
A SZÁMALK fenntartja a jogot a Jelentkezési feltételek megváltoztatására.

 

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS PANASZKEZELÉS

A jelen Jelentkezési feltételekben nem szabályozott kérdésekben – a kollíziós magánjogi szabályok kivételével - a magyar jog szabályai az irányadóak.

A Honlapon keresztül történő online jelentkezéssel és a képzésen, illetve tanfolyamon történő részvétellel kapcsolatos panaszügyintézés helye a 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. alatti székhelye. Javasoljuk, hogy panaszát vagy megkeresését közvetlenül Társaságunkhoz küldje el, elérhetőségeink valamelyikén, hogy az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: training@szamalk.hu

 

Fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes magyarországi békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a SZÁMALK-nál írásban megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A SZÁMALK székhelye szerint illetékes Békéltető Testület székhelye 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 107., míg levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10. A békéltető testületi eljárás szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18 – 38. §-ai tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztó-kapcsolati Iroda elérhetősége: 1052 Budapest, Városház u. 7., telefonszám: +36 1 328 0185, e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.


SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A SZÁMALK a Jelentkező által megadott személyes adatok kezelése során a Honlapon közzétett Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint jár el.

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint Adatkezelő jogos érdeke, mert az adatkezelés a vásárlói megrendelés/szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 97. cikke az erős ügyfélhitelesítés követelményéről (PSD2 irányelv).

Az adatok kezelésének célja: Adatkezelő szolgáltatásán (honlap) keresztül történő tanfolyami megrendelés, számla kiállítása, a jelentkezők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

  • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül igénybe veszi Adatkezelő szolgáltatását, példálózó felsorolással élve képzést, vagy képzéseket rendel Adatkezelőtől.
  • Adatkezelő a rendelés alapján az Általános Szerződési Feltételei mentén szolgáltat.

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán NEM történik.

A SZÁMALK az online jelentkezés során megadott adatokat a képzésenvaló részvételre vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése, továbbá a Jelentkező azonosítása és a vele történő kapcsolattartás céljából a képzésen, tanfolyamon való részvételre vonatkozó szerződés miatt kezeli.

A Jelentkező az online jelentkezési felület kitöltésével és az online jelentkezés megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a SZÁMALK a megadott személyes adatokat kezelje. A Jelentkező az online jelentkezés megküldésével kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és azok a valóságnak megfelelnek.

Amennyiben Jelentkező az online jelentkezés során saját magára vagy más személyekre vonatkozó adatokat ad át, az általa megadott adatok helytállóságáért és valóságnak való megfeleléséért a Jelentkező felel.

Jelentkező az adatok megadásával kijelenti és szavatol azért, hogy más személyek személyes adatainak megadására jogosult és az adatkezelésre vonatkozó hozzájáruláson alapul.

Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a SZÁMALK-ot felelősség nem terheli.

Budapest, 2024. március

 

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.