Vissza

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen szerződés (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók mindazon kérdésekben, amelyeket

 • SZÁMALK Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.; adószáma: 12863103-2-43, nyilvántartási szám:, az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma:: B/2020/000703, E-000299/2014) továbbiakban Képző

és

 • a képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy vagy személyek, továbbiakban együtt Résztvevő

vagy

 • ha a Résztvevőtől eltérő - a képzést megrendelő és annak költségeit visel - továbbiakban Költségviselő

a továbbiakban együtt, mint Felek közti visszaigazolt és elfogadott csoportos egyedi szerződés vagy csoportos egyedi megrendelés vagy a hivatalos jelentkezési lap, továbbá a résztvevővel kötelezően kötött felnőttképzési szerződés nem szabályoz.

A csoportos egyedi szerződés/csoportos egyedi megrendelés, a jelentkezési lap továbbá a résztvevővel kötelezően kötött felnőttképzési szerződés és az ÁSZF - annak mellékleteivel együtt - egy egységet képez (a továbbiakban együtt: Képzési szerződés), együtt értelmezendő, azzal, hogy esetleges ellentmondás esetén az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.

 

I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Képzési szerződés tárgya:

A Képző a Költségviselő/a Résztvevő megbízásából külső képző intézményként, saját képzési program alapján megvalósuló, iskolarendszeren kívüli általános felnőttképzést, illetve bejelentés alapján folytatott képzéseket (a továbbiakban együtt: képzés) szervez. A Felek tudomásul veszik, hogy a Képző és a képzésben részt vevő személy egymással a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 13. § (1) szerint– a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal – felnőttképzési szerződést köt.

A felnőttképzési szerződés megkötése szóban is megtörténhet. A felnőttképzési szerződés tartalmát a résztvevő előzetesen megismeri a tanfolyami visszaigazolás részeként, így a szerződés ily módon történő elfogadását a képzésre való beiratkozáskor az ÁSZF elfogadásával igazolja.

A Képzési szerződés aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben részt vesz.

Felek rögzítik, hogy a képzés eredményességére a Képző nem vállal kötelezettséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein, hozzáállásán és - egyes képzések esetén - a csoport minőségén (együttműködési képesség stb.) is múlik. Tovább Számalk Zrt. minőségi garanciát vállal az általa megtartott képzésekre, vállalja a képzésen való részvétel újbóli biztosítását amennyiben a képzés, tanfolyam megtartását követő értékelés eredményének az összátlaga 70 %-ot el nem érő értéket mutat. A garanciális feltételek részleteit a garanciális feltételek dokumentum tartalmazza, mely az ÁSZF

 

2. A képzés részletei:

A képzés hivatalos megrendelését követően Képző által hivatalos e-mailen kiküldésre kerülő visszaigazoló levében tájékoztatja a résztvevőt a tanfolyam részleteiről. A visszaigazoló levélben található linken keresztül a Számalk saját elektronikus rendszerébe belépteti a résztvevőt, ahol a résztvevőt személyes adatok megadására kérjük. Képző intézmény által kötelezően kezelendő adatok az Fktv. 21. §-a értelmében az alábbiak, melyek nyilvántartása törvényi előírás a Képző számára. Amennyiben a résztvevő az adatait nem kívánja megadni, sajnos nem vehet részt a képzésen.

 

Az Fktv. 21. §-a értelmében a Résztvevő által kötelezően megadandó adatok:

 • családi és utóneve
 • születés családi és utóneve
 • születési helye
 • születési ideje
 • anyja születési családi és utóneve
 • elektronikus levelezési címe
 • oktatási azonosítója

 

Ezen adatokat a Képző továbbítja a felnőttképzés adminisztrációs rendszerébe (FAR-ba).

 

Továbbá a Résztvevő által megadott adatokat a Képző és a Résztvevő között a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 13. § (1) szerint megkötésre kerülő felnőttkézpési szerződésbe használja fel.

A Résztvevő és a Képző között megkötésre kerülő felnőttképzési szerződés az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

 • családi és utóneve
 • születés családi és utóneve
 • születési helye
 • születési ideje
 • anyja születési családi és utóneve

 

A résztvevő által továbbá az OSAP statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges kötelezően megadandó adatok:

 • munkaerő-piaci státusza
 • legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
 • szakképesítéseinek száma

 

 A képzésre vonatkozó adatokat a Felek közti visszaigazolt és elfogadott csoportos egyedi szerződés vagy csoportos egyedi megrendelés vagy a hivatalos jelentkezési lap tartalmazza. Ezen adatok:

 

 • a képzés neve
 • a kódja
 • a formája (tantermi, online)
 • a helyszíne
 • az óraszáma
 • a képzés tervezett kezdési és befejezési dátuma
 • a képzéssel esetlegesen megszerezhető dokumentum megjelölése
 • amennyiben előírás vagy igényként jelentkezik a vizsgát

 

Amennyiben a résztvevői/költségviselői tanfolyami jelentkezés a Számalk Zrt. hivatalos weboldalán meghirdetett dátumú nyílt képzésre vonatkozik, akkor a Képző fenntartja a jogot, hogy a képzést a minimális jelentkezői létszám alatt (4-5 fő képzéstől függően) nem indítja el, mely esetben a Résztvevő/Költségviselő által delegált résztvevők automatikusan a témában legközelebbi meghirdetett dátumon induló kurzusba kerül felvételre. Képző a kurzus ezen okból történő későbbi indulásával összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja. Ha megfelelő számú Résztvevő hiányában a képzés nem indul el és a Résztvevő a legközelebbi induló kurzuson való részvételi szándékát kifejezetten visszavonja, akkor a már befizetett képzési díjat Képző visszafizeti.

A képzést a Képző a Résztvevő által elérhető - Számalk hivatalos weboldalán ill. egyedi ajánlatban található - képzési program alapján tartja.

A képzés összeállítása: oktató által vezetett tanfolyam; elméleti anyagok, gyakorlati feladatok, ismétlődő kérdések egyes témakörökben, bizonyos tanfolyamok esetén külön laborgyakorlatok, önellenőrző kérdések, engedélyezett felnőttképzés esetén kötelező vizsga/ bejelentés alapján folytatott képzéseknél igény esetén vizsga.

A Képző fenntartja magának az oktatók személye megváltoztatásának jogát. Amennyiben bármely foglalkozás a Képző hibájából marad el, köteles díjmentes pótfoglalkozást tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

 

3. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása:

Amennyiben engedélyezett felnőttképzésre jelentkezik a Résztvevő, abban az esetben annak beszámítása online vagy személyes szintfelmérés, vagy az előző teljesített képzés eredménye alapján történik. A bejelentés alapján folytatott képzések estén az előzetesen megszerzett tudás mérése nem kötelező elem, Képzővel való egyeztetést követően igényelhető.

4. A képzés díja, fizetés:

A Résztvevő/Költségviselő az őt terhelő díjat köteles megfizetni a Képző részére. A képzés díjának összegét, a fizetés módját, esedékességét a Felek közti visszaigazolt és elfogadott csoportos egyedi szerződés vagy csoportos egyedi megrendelés vagy jelentkezési lap tartalmazza.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamat fizetendő

5. A képzés államháztartási vagy európai uniós forrása:

Ha a képzés támogatott, akkor a támogatás nevét, összegét az Egyedi szerződés források szerinti bontásban tartalmazza.

6. Elállás:

A képzés lemondása csak írásban és csak a tanfolyam kezdetét megelőzően lehetséges. Lemondás esetén fizetendő:

 • a tanfolyam kezdetét megelőző legalább 10 munkanappal közölt elállás esetén - nincs fizetési kötelezettség;
 • a tanfolyam kezdetét megelőző 10-5 munkanap között közölt elállás esetén - a képzés díjának 50 %-a;
 • a tanfolyam kezdetét megelőző 5 munkanapon belül közölt elállás esetén (ideértve azt is, ha a Résztvevő minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól) - a képzés díjának 100 %-a.

Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi / bírósági / orvosi / kezelőorvosi / háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Képző a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti.

7. Részvétel és a megengedett hiányzás mértéke, túllépésének következménye:

A Résztvevő vállalja, hogy aláírásával igazolja részvételét a képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértéke felnőttképzés esetén a képzés óraszámának 10%-a.   A bejelentés alapján folytatott képzések esetén a hiányzás mértéke 25 %.

Felek közti visszaigazolt és elfogadott csoportos egyedi szerződés vagy csoportos egyedi megrendelés vagy a hivatalos jelentkezési lapon rögzítettek alapján Résztvevő/Költségviselő a hiányzás megengedett mértékének túllépése esetén is köteles a képzés díját megfizetni Képző számára. 

8. A képzés lezárása:

Ha a képzés nem vizsgaköteles, akkor a Résztvevő a képzés elvégzéséről központilag kiállításra kerülő tanúsítványt vehet át. A tanúsítvány átvételének feltétele, hogy a Résztvevő a 2. pontban megadott adatainak továbbítását a FAR rendszerbe ne tiltsa meg. A tanúsítvány elektronikusan kerül a résztvevő számára kiküldésre, a postai úton való kiküldést külön, írásban szükséges jelezni a képzés szervezője felé. A Résztvevőnek nem vizsgaköteles képzés esetén fakultatív jelleggel van lehetősége egyes képzésekhez hivatalos vizsgát tenni, ezek rendje és feltételei a Képzési szerződéstől eltérően és külön szabályozottak, melyekről igény esetén Képző tájékoztatja Résztvevőt.

Ha a képzés vizsgaköteles, a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képző a képzés során a teljesítményét értékelni és ellenőrizni jogosult a Képző által szervezett vizsgán, a Résztvevő teljesítményének százalékos értékelésével.

Ez esetben a tanúsítvány átvételének feltétele, hogy a Résztvevő a vizsgán a minimálisan teljesítendő százalékos eredményt teljesítse.

9. Bizalmasság:

Felek a Képzési szerződésben foglaltakat bizalmasan kezelik, és nem hasznosítanak a képzés során tudomásukra jutott bizalmas üzleti információt.

10. Adatkezelés:

A Résztvevő a Képzési szerződés aláírásával hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 28. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásához. Az adatkezelés részletes szabályait a Képző adatkezelési szabályzata tartalmazza. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.

11. Együttműködés, panaszkezelés:

A Résztvevő észrevételeit, panaszait telefonon, e-mailen vagy a Képző ügyfélszolgálatán személyesen az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
Iroda: 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.

Ügyfélfogadási idő: H-Cs 8:30-16:00 és P: 8:30-12:00

Tel: +36 (1) 491 8951; e-mail: training@szamalk.hu

A panaszokat a Képző kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

12. Képző kárfelelőssége:

A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a Résztvevőt ért kár a Képzőt terheli.

Amennyiben bizonyítható módon Képző mulasztása következtében a megkezdett képzést nem lehet befejezni, Képzőt a képzési díj kiegyenlített részének erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, ezt meghaladóan Képző a kárfelelősségét kizárja.

13. A képzési szerződés megszűnésének esetei:

 • a szerződés megszűnik a képzés teljesítésével.
 • a szerződés megszűnik, amennyiben a Résztvevő (több résztvevő esetén valamennyi Résztvevő), bármely oknál fogva a tanfolyamból kilép a képzés befejezése előtt,
 • a Képző azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést,
  • 8. pont szerinti esetben az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • a Résztvevő ismétlődő vagy súlyos fegyelemsértése esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • a Résztvevő károkozó magatartása / mulasztása esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • 30 napon túli fizetési késedelem esetén.

14. Egyéb rendelkezések:

 • A Képző biztosítja, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik érvényes felnőttképzési engedélyszámmal, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott érvényes nyilvántartási számmal. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.
 • A Képző kijelenti, hogy a képzés során Résztvevő részére, időleges használat (tanulás, gyakorlás) céljára átengedett tananyagok szerzői jogi műveknek minősülnek, amelyek felhasználására a Képző jogosultsággal rendelkezik, azok a tanfolyam során a Képző tulajdonában maradnak és nem vihetők el a tanfolyam helyszínéről. A Résztvevők rendelkezésére bocsátott tananyagok másolása, harmadik személynek történő átadása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, forgalmazása, átdolgozása tilos, melynek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
 • A felnőttképzési szerződést a bejelentés alapján folytatott képzések esetén a Képző köteles 9 éven át megőrizni és az abban foglalt, továbbá a képzéssel összefüggő egyéb személyi adatokat a vonatkozó jogszabályok keretei között kezeli.
 • A felnőttképzési szerződést az általános felnőttképzés esetén a képző 10 éven át köteles megőrizni és az abban foglalt, továbbá a képzéssel összefüggő egyéb személyi adatokat a vonatkozó jogszabályok keretei között kezeli. A Képzési szerződést Felek kizárólag írásban módosíthatják és szüntethetik meg, és az azzal kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességi kelléke azok írásba foglalása.
 • Felek megállapodnak abban, hogy minden a Képzési szerződésből fakadó közlést Felek a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni. Abban a nem várt esetben, ha a fél a fenti címre eredménytelenül kísérli meg ajánlott, tértivevényes postai küldeményként bármely közlésnek a megküldését, úgy az eredménytelen megküldést követő ötödik napon az közöltnek és joghatályosnak tekintendő. E rendelkezés a Képzési szerződéssel összefüggésben küldött közlések vonatkozásában a Képzési szerződés megszűnését követően is hatályban marad.
 • Felek megállapodnak abban, hogy a Képzési szerződéssel kapcsolatos esetleges jövőbeli jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére pedig kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság

15. Mellékletek:

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

 • adatkezelési szabályzat
 • garanciális-feltételek dokumentum

16. Hatály:

A módosított ÁSZF 2021. január 20-tól hatályos.

II.) FINANSZÍROZOTT KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Finanszírozott képzés az a képzés, amelyet a Résztvevő helyett a Költségviselő rendel meg, és amelynek költségeit a Költségviselő viseli. A Finanszírozott képzésre vonatkozó speciális rendelkezések az alábbiak:

1. Felek jogai és kötelezettségei:

A megrendelőnek a Költségviselő minősül, így a Képzési szerződés megszüntetésével, módosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag Költségviselő tehet.

Amennyiben a Költségviselő ehhez hozzájárul, a Képző jogosult a Résztvevőnek hírlevele(ke)t küldeni, a Költségviselő által megadott elektronikus postacímre.

A Résztvevő kötelezettsége a képzésen a részvétellel összefüggő iratok (jelenléti ív, értékelőlap stb.) kitöltése, aláírása és a Képzőnek történő átadása, és - ha a Felek közti visszaigazolt és elfogadott csoportos egyedi szerződés vagy csoportos egyedi megrendelés ill. a felnőttképzési szerződésben foglaltak alapján arra sor kerül - a vizsgán történő megjelenés és részvétel.

Továbbá tantermi képzés esetén a biztonsági, tűz- és munkavédelmi, illetve egészségügyi előírások, továbbá a képzés helyszíne házirendjének betartása.

A Résztvevő által az oktatási épületben, a berendezési tárgyakban, az oktatási eszközökben stb. okozott kárért a Résztvevő/Költségviselő felel.

2. Számla kiállítása:

A képzésről kiállítandó számla a Felek közti visszaigazolt és elfogadott csoportos egyedi szerződésben vagy a csoportos egyedi megrendelésben, vagy a jelentkezési lapon feltüntetett Költségviselő nevére kerül kiállítása.

3. Az általános rendelkezésektől eltérő rendelkezések:

A Finanszírozott képzésre az I. pont rendelkezései az alábbi eltérésekkel alkalmazandók:

 • az I/4., I/6. és I/12. pontban Résztvevő helyett Költségviselő értendő,
 • az I/11. pontban Résztvevő mellett Költségviselő is értendő,
 • az I/10. pont szerinti adatok a Költségviselő részére korlátozásmentesen kiadhatók.

 

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár