Vissza

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen szerződés (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók mindazon kérdésekben, amelyeket

 • a SZÁMALK Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Mérnök u. 39..; adószáma: 12863103-2-43, nyilvántartási szám:, az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma:: E-000299/2014) továbbiakban Képző
 • a képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy vagy személyek, továbbiakban együtt Résztvevő
 • valamint - ha a Résztvevőtől eltérő - a képzést megrendelő és annak költségeit viselő személy, továbbiakban Költségviselő

a továbbiakban együtt, mint Felek közti egyedi felnőttképzési szerződés, vagy felnőttképzésre irányuló, visszaigazolt és elfogadott megrendelés (a továbbiakban együtt: Egyedi szerződés) nem szabályoz. Az Egyedi szerződés és az ÁSZF - annak mellékleteivel együtt - egy egységet képez (a továbbiakban együtt: Képzési szerződés), együtt értelmezendő, azzal, hogy esetleges ellentmondás esetén az Egyedi szerződés rendelkezései irányadók.

I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Képzési szerződés tárgya:

A Képző a Résztvevő megbízásából külső képző intézményként, saját képzési program alapján megvalósuló, iskolarendszeren kívüli általános felnőttképzést, illetve egyéb tanfolyamokat (a továbbiakban együtt: képzés) szervez. A Felek tudomásul veszik, hogy a Képzőnek a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 20. § (1) bekezdése alapján a Résztvevővel felnőttképzési szerződést kell kötnie. A Képzési szerződés aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben részt vesz.

Felek rögzítik, hogy a képzés eredményességére a Képző nem vállal kötelezettséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein, hozzáállásán és - egyes képzések esetén - a csoport minőségén (együttműködési képesség stb.) is múlik.

2. A képzés részletei:

A képzés

 • nevét (nyilvántartásban szereplő nevét),
 • kódját (nyilvántartásba vételi száma),
 • típusát,
 • formáját (egyéni / csoportos; elméleti / gyakorlati),
 • helyszínét,
 • óraszámát (tananyagegységre bontva, óraszám és helyszín szerint),
 • tervezett kezdési és befejezési dátumát,
 • a képzéssel esetlegesen megszerezhető dokumentum megjelölését,
 • a gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat,
 • amennyiben szintfelmérésre már a Képzési szerződés megkötése előtt sor került, annak eredményét és az előzetes tudás beszámításának módját,
 • vizsgaköteles képzés esetén a Képző által javasolt/előírt vizsgaszervező intézmény megjelölését,
 • és - esetlegesen - a jelentkezők minimális létszámát

az Egyedi szerződés tartalmazza.

Amennyiben az Egyedi szerződés a résztvevők minimális számára vonatkozó adatot tartalmaz, akkor a Képző fenntartja a jogot, hogy a képzést az ott megjelölt jelentkezői létszámmal nem indítja, mely esetben a Résztvevő automatikusan a legközelebbi induló kurzusba kerül felvételre. Képző a kurzus ezen okból történő későbbi indulásával összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja. Ha megfelelő számú Résztvevő hiányában a képzés nem indul el és a Résztvevő a legközelebbi induló kurzuson való részvételi szándékát kifejezetten visszavonja, akkor a már befizetett képzési díjat Képző visszafizeti, .

A képzést a Képző a Résztvevő által elérhető (testre szabott képzés esetén vele egyeztetett) képzési program alapján tartja. A képzés összeállítása: oktató által vezetett tanfolyam; elméleti anyagok, ismétlődő kérdések egyes témakörökben, külön laborgyakorlatok, önellenőrző kérdések.

A Képző fenntartja magának a tanórák időpontja, az oktatók személye megváltoztatásának jogát. Amennyiben bármely foglalkozás a Képző hibájából marad el, köteles díjmentes pótfoglalkozást tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

3. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása:

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása online vagy személyes szintfelmérés, vagy az előző teljesített képzés eredménye alapján történik.

4. A képzés díja, fizetés:

A Résztvevő az őt terhelő díjat köteles megfizetni a Képző részére. A képzés díjának összegét, a fizetés módját, esedékességét az Egyedi szerződés tartalmazza.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamat fizetendő.

5. A képzés államháztartási vagy európai uniós forrása:

Ha a képzés támogatott, akkor a támogatás nevét, összegét az Egyedi szerződés források szerinti bontásban tartalmazza.

6. Elállás:

A képzés lemondása csak írásban és csak a tanfolyam kezdetét megelőzően lehetséges. Lemondás esetén fizetendő:

 • a tanfolyam kezdetét megelőző legalább 10 munkanappal közölt elállás esetén - nincs fizetési kötelezettség;
 • a tanfolyam kezdetét megelőző 10-5 munkanap között közölt elállás esetén - a képzés díjának 50 %-a;
 • a tanfolyam kezdetét megelőző 5 munkanapon belül közölt elállás esetén (ideértve azt is, ha a Résztvevő minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól) - a képzés díjának 100 %-a.

Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi / bírósági / orvosi / kezelőorvosi / háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Képző a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti.

7. Elállás online jelentkezés esetén:

Online jelentkezés esetén, amennyiben a Résztvevő szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek (a továbbiakban: Fogyasztónak) minősül, a Fogyasztó indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani a szerződéskötést követő 14 napon belül a Képző részére postai úton küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Ez esetben - a 6. pontban foglaltaktól eltérően - a Képző köteles a megfizetett részvételi díjat 14 napon belül teljes egészében visszafizetni, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben a szerződéskötés és a képzés, tanfolyam időpontja között kevesebb mint 14 nap volt hátra és a Képző a Fogyasztó kifejezett kérésére biztosította a részvételt a képzési, tanfolyami időponton, a Fogyasztó kizárólag a részvételi díj arányos részének visszatérítésére jogosult.

8. Részvétel és a megengedett hiányzás mértéke, túllépésének következménye:

A Résztvevő vállalja, hogy aláírásával igazolja részvételét a képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértéke a képzés óraszámának 20%-a. A megengedett hiányzás túllépése esetén a Képző az adott Részvevő vonatkozásában a Képzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, mely esetben az addig esedékessé vált, illetve ezen felül időarányosan járó képzési díj a Képzőt illeti meg. Vizsgaköteles képzés jelen pont alapján történő felmondása esetén az adott Résztvevő (modulzáró) vizsgát nem tehet.

A 6. pont szerinti egyedi mérlegelés alapján a Képző lehetővé teheti, hogy az adott Résztvevő a soron következő, megegyező tartalmú képzésen részt vegyen a már kifizetett képzési díj teljes vagy részleges beszámítása mellett.

9. A képzés lezárása:

Ha a képzés nem vizsgaköteles, akkor a képzés elvégzéséről a Képző látogatási igazolást állít ki. A látogatási igazolás kiállításának feltétele a 8. pontban írtak teljesítése. A látogatási igazolás átvételét a Résztvevő aláírásával igazolja. A Résztvevőnek nem vizsgaköteles képzés esetén fakultatív jelleggel van lehetősége egyes képzésekhez hivatalos vizsgát tenni, ezek rendje és feltételei a Képzési szerződéstől eltérően és külön szabályozottak, melyekről igény esetén Képző tájékoztatja Résztvevőt.

Ha a képzés vizsgaköteles, akkor a képzés által elnyerhető képesítés megszerzésének feltétele a rá hatályos jogszabályok szerinti szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képző a képzés során a teljesítményét értékelni és ellenőrizni jogosult és egyben köteles az imént hivatkozott szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint, írásban vagy szóban a képzés alatt és írásban és/vagy szóban és/vagy interaktív módon a Képző által szervezett vizsgán, a Résztvevő teljesítményének százalékos értékelésével.

10. Bizalmasság:

Felek a Képzési szerződésben foglaltakat bizalmasan kezelik, és nem hasznosítanak a képzés során tudomásukra jutott bizalmas üzleti információt.

11. Adatkezelés:

A Résztvevő a Képzési szerződés aláírásával hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 28. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásához. Az adatkezelés részletes szabályait a Képző adatkezelési szabályzata tartalmazza. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.

12. Együttműködés, panaszkezelés:

A Résztvevő észrevételeit, panaszait a Képző ügyfélszolgálatán személyesen, telefonon, faxban, e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
Iroda: 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
Nyitva tartása: H-Cs 8:30-16:30 és P: 8:30-14:00
Tel/Mail: +36 (1) 491 8951; orban@szamalk.hu

A panaszokat a Képző kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

13. Képző kárfelelőssége:

A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a Résztvevőt ért kár a Képzőt terheli.

Amennyiben bizonyítható módon Képző mulasztása következtében a megkezdett képzést nem lehet befejezni, Képzőt a képzési díj kiegyenlített részének erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, ezt meghaladóan Képző a kárfelelősségét kizárja.

14. A Képzési szerződés megszűnésének esetei:

 • a szerződés megszűnik a képzés teljesítésével.
 • a szerződés megszűnik, amennyiben a Résztvevő (több résztvevő esetén valamennyi Résztvevő), bármely oknál fogva a tanfolyamból kilép a képzés befejezése előtt,
 • a Képző azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést,
  • 8. pont szerinti esetben az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • a Résztvevő ismétlődő vagy súlyos fegyelemsértése esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • a Résztvevő károkozó magatartása / mulasztása esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • 30 napon túli fizetési késedelem esetén.

15. Egyéb rendelkezések:

 • A Képző biztosítja, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik a Munkaügyi Központ által kiadott érvényes felnőttképzési nyilvántartással és FAT által kiállított érvényes intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.
 • A Képző kijelenti, hogy a képzés során Résztvevő részére, időleges használat (tanulás, gyakorlás) céljára átengedett tananyagok szerzői jogi műveknek minősülnek, amelyek felhasználására a Képző jogosultsággal rendelkezik, azok a tanfolyam során a Képző tulajdonában maradnak és nem vihetők el a tanfolyam helyszínéről. A Résztvevők rendelkezésére bocsátott tananyagok másolása, harmadik személynek történő átadása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, forgalmazása, átdolgozása tilos, melynek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
 • A Képzési szerződést a Képző köteles öt éven át megőrizni és az abban foglalt, továbbá a képzéssel összefüggő egyéb személyi adatokat a vonatkozó jogszabályok keretei között kezeli.
 • A Képzési szerződést Felek kizárólag írásban módosíthatják és szüntethetik meg, és az azzal kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességi kelléke azok írásba foglalása.
 • Felek megállapodnak abban, hogy minden a Képzési szerződésből fakadó közlést Felek a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni. Abban a nem várt esetben, ha a fél a fenti címre eredménytelenül kísérli meg ajánlott, tértivevényes postai küldeményként bármely közlésnek a megküldését, úgy az eredménytelen megküldést követő ötödik napon az közöltnek és joghatályosnak tekintendő. E rendelkezés a Képzési szerződéssel összefüggésben küldött közlések vonatkozásában a Képzési szerződés megszűnését követően is hatályban marad.
 • Felek megállapodnak abban, hogy a Képzési szerződéssel kapcsolatos esetleges jövőbeli jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére pedig kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

16. Mellékletek:

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

 • tanfolyami tájékoztató / képzési program,
 • adatkezelési szabályzat.

17. Hatály:

Az ÁSZF 2016. január 1-től hatályos. Az ÁSZF módosítása a már megkötött Képzési szerződésekre nem hat ki, azok az aláírásuk időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései szerint teljesítendők.

II.) FINANSZÍROZOTT KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Finanszírozott képzés az a képzés, amelyet a Résztvevő helyett a Költségviselő rendel meg, és amelynek költségeit a Költségviselő viseli. A Finanszírozott képzésre vonatkozó speciális rendelkezések az alábbiak:

1. Felek jogai és kötelezettségei:

A megrendelőnek a Költségviselő minősül, így a Képzési szerződés megszüntetésével, módosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag Költségviselő tehet.

Amennyiben a Költségviselő ehhez hozzájárul, a Képző jogosult a Résztvevőnek hírlevele(ke)t küldeni, a Költségviselő és / vagy a Résztvevő által megadott elektronikus postacímre.

A Résztvevő kötelezettsége a képzésen és - ha az Egyedi szerződés alapján arra sor kerül - a vizsgán történő megjelenés és részvétel, valamint a részvétellel összefüggő iratok (jelenléti ív, értékelőlap stb.) kitöltése, aláírása és a Képzőnek történő átadása, valamint a biztonsági, tűz- és munkavédelmi, illetve egészségügyi előírások, továbbá a képzés helyszíne házirendjének betartása.

A Résztvevő által az oktatási épületben, a berendezési tárgyakban, az oktatási eszközökben stb. okozott kárért a Költségviselő felel.

2. Számla kiállítása:

A képzésről kiállítandó számla a Költségviselő nevére, vagy a Költségviselő által az Egyedi szerződésben megjelölt más személy nevére kerül kiállítása.

3. Az általános rendelkezésektől eltérő rendelkezések:

A Finanszírozott képzésre az I. pont rendelkezései az alábbi eltérésekkel alkalmazandók:

 • az I/4., I/6. és I/13. pontban Résztvevő helyett Költségviselő értendő,
 • az I/12. pontban Résztvevő mellett Költségviselő is értendő,
 • az I/11. pont szerinti adatok a Költségviselő részére korlátozásmentesen kiadhatók.

 

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár